תנאים כלליים להסכם

להלן מפורטים התנאים הכלליים המוסכמים להצעת המחיר ו/או להזמנה אשר סוכמה בין חברת רכסים זיוודי עילית בע”מ ח.פ. 514536820 (להלן “רכסים”) לבין הלקוח, אשר יאשר בחתימתו את הצעת המחיר או יתקשר עם החברה לביצוע עבודות כדלקמן:

 1. לרכב המזמין קיים ביטוח מקיף מלא + חובה לתקופת שהותו בסדנא, וכל נזק שייגרם לרכב יכוסה על ידי חברת הביטוח. הביטוח יאפשר למי מעובדי החברה לנייד את הרכב. על פי פוליסת הביטוח של הרכב או בהסכמת הלקוח, לא תחול זכות שיבוב של חברת הביטוח בכל מקרה של נזק כנגד רכסים או מי מעובדיה.
 2. מוסכם כי העבודות אשר יבוצעו על פי המפורט בהזמנה, יסתיימו על פי לוח הזמנים שנקבע מראש בין רכסים ללקוח. לרכסים עומדת זכות דחיה של המועד שנקבע עד 7 ימי עבודה מבלי שהדבר יחשב כפיגור באספקה. בכל מקרה איחור של 72 שעות במסירת העבודות אינו מהווה הפרה של ההסכם.
 3. מועדי הביצוע המתוכננים יכולים להשתנות בהודעה מוקדמת של 24 שעות.
 4. המזמין או נציגו אינם רשאים לשהות באיזור הסדנא בעת ביצוע ההתקנות או לפנות לעובדים במקום. כל פניה תהיה רק למהנדס המפעל.
 5. ההסכם אינו כולל מ.ע.מ או כל מיסוי אחר שאינו מצוין במפורש ובכתב.
 6. ההסכם אינו כולל כל עבודה או חלק שלא צוינו במפורש ובכתב עם מחירו.
 7. ההסכם מוגבל לביצוע בתוך 14 יום קלנדריים שלאחריהם יידרש הסכם חדש.
 8. עבודה או חלק שנדרשו על ידי המזמין יחויבו במחירון התוספות של המפעל.
 9. רק לאחר סיום ההתקנות ברכב רשאי המזמין, בכפוף להסכמת רכסים, להוסיף השלמות זיווד כנגד תשלום נוסף, כפי שיוסכם.
 10. ההסכם כולל בתוכו את מחירון התוספות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 11. המזמין רשאי לקבל את מפרטי החומרים והעבודות לפני חתימת ההסכם באם לא הופיעו באתר החברה.
 12. מפרטי החומרים העבודות והמידות המודולריות מפורטים באתר החברה.
 13. לאחר חתימת ההסכם/ההזמנה, שינויים ממפרט המפעל יחויבו בתשלום נוסף.
 14. מחיר שעת עבודה במפעל לעבודות מיוחדות, נכון למועד מסמך זה, עומד על -.310 ש”ח ללא מע”מ ומעודכן מפעם לפעם. המחיר העדכני מופיע בהצעת המחיר.
 15. כל המוצרים החשמליים המותקנים ברכב אינם כוללים חיבור לרשת חשמל הרכב. חיבורי חשמל לרשת הרכב יבוצעו על-ידי המזמין ובאחריותו. במקרים מסויימים ניתן להזמין עבודות חיבורי חשמל במסגרת עבודות נוספות.
 16. המזמין ימנה אחראי אחד לצורך מתן הוראות מוסמכות להתקנות ברכב.
 17. מוסכם כי הרכב ישוחרר למזמין כנגד חתימת המזמין או נציגו על אישור ביצוע העבודות ותשלום מלוא סכום ההזמנה, על פי תנאי התשלום המוסכמים..
 18. מוסכם שלמפעל זכות עיכבון לרכב עד לביצוע התשלום על פי חשבונית המפעל.
 19. המוצרים והעבודות הינם בבעלות המפעל עד לפירעון מלא של התשלום בגינן.
 20. המזמין יקבל את הרכב במפעל ולאחר בדיקתו יבוצעו תיקונים סופיים.
 21. תעודת האחריות לזיווד ברכב כפופה לשרות דו-שנתי במפעלנו בתשלום.
 22. ההסכם משקף את כל התחייבויות החברה – כולל סיכומים בעל-פה.
 23. בכל מקרה של חילוקי דעות שלא ייושבו בין הצדדים, יפנו הצדדים לבוררות על פי דין תורה בפני רב מוסכם אשר ישפוט על פי הדין העברי ולא על ידי בית משפט בארץ.